Βόνιτσα , 21/12/2022
Αριθ. Πρωτ. 187

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2022

ΤΟ Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ

ΒΟΝΙΤΣΑΣ»
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
μερικής απασχόλησης, ΔΥΟ (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης
«Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
(ΚΔΑΠ)» του ΝΠΙΔ ‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ακτίου Βόνιτσας΄ ,
που εδρεύει στην Βόνιτσα , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

100

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ
ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΒΟΝΙΤΣΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης έως
την 31.8.2023 με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε
περίπτωση
συνέχισης του
προγράμματος
( ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
1

101

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ
ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΒΟΝΙΤΣΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η/Υ

Από την υπογραφή
της σύμβασης έως
την 31.8.2023 με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε
περίπτωση
συνέχισης του
προγράμματος
( ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
1

Κωδικός
θέσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Ανά κωδικό θέσης)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε
κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

101
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Πληροφορικής ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i)
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και
Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ», Αγίου Σπυρίδωνος 1, Τ.Κ. 30002, Βόνιτσα,
απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, (τηλ. επικοινωνίας: 2643023106), κατά τις εργάσιμες
μέρες (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) και ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30μ.μ Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής

της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες,
αρχίζει από την 23.12.2022 επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις ανωτέρω
εφημερίδες και λήγει την 4.1.2023. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ6
Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «30-3-
2017»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Leave a Reply

Skip to content