ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑ : 16/10/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 138

Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα Αιτ/νίας

T.K. 300 02

Τηλ.: 2643023106

e-mail: koinofelisvonitsas@gmail.com

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ »

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔHMOY ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Προκειµένου να προβεί στην «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ » µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».

  4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6262.01 του προϋπ. οικ. έτους 2020

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την ΠΕΜΠΤΗ 22/10/ 2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) για «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ »

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υπηρεσία µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ » η οποία έχει ως εξής:

Ο ανάδοχος οφείλει να καλύψει την υπηρεσία της επιχείρησης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ.

Η υπηρεσία θα αφορά εργασίες απεντόμωσης εντός και περιμετρικά των κτιρίων των τριών ΚΔΑΠ και σε φρεάτια και λοιπές εστίες μόλυνσης, με εντομοκτόνα πιστοποιημένα και εγκεκριμένα. Επίσης όπου θα υπάρχει άλλο πρόβλημα (π.χ. ψύλλοι, κατσαρίδες, τρωκτικά κτλ) θα γίνεται επιπλέον απεντόμωση και μυοκτονία, όσες φορές και αν χρειαστεί μέχρι την οριστική λύση και αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματος.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Α.Β. , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΡΟΥ, ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ και ΜΕΔΕΩΝΟΣ

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

  1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

  1. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α, οικονομικού έτους 2020.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, τηλ. 2643023106

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α.Β.

ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ . Η υπηρεσία θα αφορά εργασίες απεντόμωσης εντός και περιμετρικά των κτιρίων των τριών ΚΔΑΠ και σε φρεάτια και λοιπές εστίες μόλυνσης, με εντομοκτόνα πιστοποιημένα και εγκεκριμένα. Επίσης όπου θα υπάρχει άλλο πρόβλημα (π.χ. ψύλλοι, κατσαρίδες, τρωκτικά κτλ) θα γίνεται επιπλέον απεντόμωση και μυοκτονία, όσες φορές και αν χρειαστεί μέχρι την οριστική λύση και αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματος.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη

  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

ΒΟΝΙΤΣΑ,………/………../2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)

Κατεβάστε την Πρόσκληση

About the author

Leave a Reply

Skip to content