ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Προμηθεια αναμνηστικων δωρων της Δ.Κ.Ε.Δ.Α.Β.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑ , 16/09/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 202
Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα Αιτ/νίας
T.K. 300 02
Τηλ.: 2643023106
E-mail: koinofelisvonitsas@gmail.com

ΠΡΟΣ:
ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προμηθεια αναμνηστικων δωρων της Δ.Κ.Ε.Δ.Α.Β.»
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔHMOY ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Προκειμένου να προβεί σε «Προμηθεια αναμνηστικων δωρων της Δ.Κ.Ε.Δ.Α.Β.»µε τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμήθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους ∆ιατάκτες».
4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6433.01 του προϋπ. οικ. έτους 2022

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του

Παραρτήματος, να αποσταλλεί στο email της Κ.Ε.Δ.Α.Β.

koinofelisvonitsas@gmail.com ή σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις
ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και Πέμπτη 22/9/2022 και ώρα 12:00
στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στο Τμήμα

Γραμματείας (Πρωτόκολλο)

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια µε «Προμηθεια αναμνηστικων δωρων της
Δ.Κ.Ε.Δ.Α.Β.» η οποία έχει ως εξής:
Ο Προμηθευτής οφείλει να καλύψει την προμήθεια της επιχείρησης
«Προμηθεια αναμνηστικων δωρων της Δ.Κ.Ε.Δ.Α.Β.»
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ά. 49 που προσθέτει ά.
117Α στο Ν.4412/16) «δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας», ήτοι συμβάσεων με
εκτιμώμενη αξία μέχρι και 2.500 € (χωρίς ΦΠΑ).
Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει
από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους
2022. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Α.,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Δ.Κ.Ε.Δ.Α.Β.
Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την
υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα)
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ )
στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο.
Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης
αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα
εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα
να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν
λόγω πρόσκληση.
2. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη
χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε
ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του
άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α, οικονομικού έτους 2022.
Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, τηλ. 2643023106

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α.

ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο

κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή
προμήθειας/Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητε
ς

Τιμή
Μονάδας
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

Συνολικ
ή Τιμή
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

1 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ

ΡΟΔΙ ΤΜΧ 1

2 ΕΛΙΕΣ
ΚΑΛΑΜΩΝ ΒΑΖΟ ΤΜΧ 1
3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΤΜΧ 1
4 ΤΣΙΠΟΥΡΟ

ΒΕΛΑΩΡΑ ΤΜΧ 1

5 ΣΑΠΟΥΝΙ

ΑΓΚΑΛΗΣ ΤΜΧ 1

6

ΤΣΑΙ ΤΟΥ
ΒΟΥΝΟΥ
ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ

ΤΜΧ 1

7 ΤΡΑΧΑΝΑΣ

ΝΙΑΜΑ ΧΓ ΤΜΧ 1

8 ΚΡΑΣΙ ΒΕΛΑΩΡΑ

500ΓΡ ΤΜΧ 1
9 ΛΑΔΙ ΑΓΓΑΛΗΣ ΤΜΧ 1
10 ΑΝΘΟΣ ΑΛΑΤΙΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΧ 1
11 ΚΑΛΑΘΙ ΤΜΧ 1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
 Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
 Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας
της διαδικασίας της Ανάθεσης

ΒΟΝΙΤΣΑ,………/………../2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)

Leave a Reply

Skip to content