ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για το ΚΔΑΠ Παλαιρου»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Βόνιτσα,  6/4/2022

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                 Αριθ. Πρωτ.: 40   

Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: ΒόνιτσαΑιτ/νίας

T.K. 300 02                                                     

Τηλ.: 2643023106

e-mail: koinofelisvonitsas@gmail.com

 

ΠΡΟΣ:

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για το ΚΔΑΠΠαλαιρου»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔHMOYΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 

Προκειµένου να προβεί σε «Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για το ΚΔΑΠ Παλαιρου»µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιεςΣυµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6634.02του προϋπ. οικ. έτους 2022

 

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, να αποσταλλεί στο email της Κ.Ε.Δ.Α.Β. koinofelisvonitsas@gmail.comήσε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και Τρίτη 12/4/2022  και ώρα 12:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο)

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνειτηνπρομήθεια µε τίτλο«Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για το ΚΔΑΠ Παλαιρου»  η οποία έχει ως εξής:

Ο Προμηθευτής οφείλει να καλύψει την προμήθεια της επιχείρησης

«Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για το ΚΔΑΠ Παλαιρου»

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ά. 49 που προσθέτει ά. 117Α στο Ν.4412/16)  «δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας», ήτοι συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία μέχρι και 2.500 € (χωρίς ΦΠΑ).

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2022. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ :Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία του ΚΔΑΠ Παλαιρου

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

  1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

  1. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α, οικονομικού έτους 2022.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, τηλ. 2643023106

 

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α.

 

ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

 

 

 

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
1 PURELL ADVANCED HYGIEHIC HAND RUB ΤΜΧ 3    
2 ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 50ΤΜΧ ΣΥΣΚ 1    
3 ΡΟΛΛΑΚΙ ΟΙΚΙΑΚΟ ΜΑΥΡΟ 52Χ78 10 ΤΜΧ ΤΜΧ 36    
4 HARPIC WC GEL 750ML POWER PLUS ΤΜΧ 7    
5 ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΜΧ 1    
6 BRISOL MARINO ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 5ΛΤ ΤΜΧ 4    
7 ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ 2Μ ΤΜΧ 1    
8 ΠΟΤΗΡΙ 300 CC ΔΙΑΦΑΝΟ 50ΤΜΧ ΣΥΣΚ 1    
9 ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟ 250ΜΛ 50ΤΜΧ ΣΥΣΚ 2    
10 ΠΙΑΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 20,5 10ΤΜΧ ΣΥΣΚ 3    
11 ΧΑΡ/ΤΑ SATIN ΛΕΥΚΗ ΤΜΧ 1    
12 ΡΟΛΛΑΚΙ WC ΛΕΥΚΟ 46*56 100ΤΜΧ ΣΥΣΚ 5    
13 Β-1 ARGENDA PERLA ΡΟΖ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΚΛ ΤΜΧ 1    
14 DROP ECONOMY ΤΖΑΜΙΩΝ 4ΛΤ ΤΜΧ 2    
15 ΒΟΒΙΝΑ ΜΑΧΙ Α!ΛΕΥΚΗ 4,5ΚΛ ΜΕΤΡΟ 15    
16 ΣΑΚΟΥΛΑ VEGETAL KAFE 10*28 ΚΙΛΑ 0,8    
17 ΠΙΝΕΛΟ ΖΑΧ/ΚΗΣ ΤΜΧ 1    
18 ΣΕΤ ΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΣΚ 1    
19 ΒΙΟ EASY LOCK BOX KRAFT PORTION BURGER ΤΜΧ 30    
20 Χ.Υ. SATIN PROFESSIONAL 40P ΣΥΣΚ 1    
21 ΣΚΟΥΠΑ VILEDA CLASSICA ΤΜΧ 1    
22 HYGIENE ZONE ΕΝΤΟΜΩΑΠΟΘΗΤΙΚΟ ΤΜΧ 1    
23 ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ 500ΤΜΧ ΣΥΣΚ 1    
24 DROP PURIFY 4LT ΤΜΧ 1    
25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΛΩΡΙΔΕΣ CISNE ΤΜΧ 1    
26 QUE ΥΓΡΟ ΠΕΥΚΟ 750 ML ΤΜΧ 2    
27 CHLORO BRONZE ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 4Κ ΤΜΧ 1    
28 ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΧ 1    
29 BOND ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ 300ΜΛ ΤΜΧ 1    
30 ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΡΩΜΙΟΥ ΤΜΧ 1    
31 ΒΑΖΟ ΓΥΑΛΙΝΟ 106 ΤΜΧ 100    
32 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΓΛΥΚΟΥ -ΠΑΓΩΤΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΕΛΟΦΑΝ 100ΤΜΧ ΣΥΣΚ 1    
33 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΑΝΤΙΒΑΚ 4 ΛΤ ΤΜΧ 1    
34 ΑΥΑ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 425 ΜΛ ΤΜΧ 1    
35 Χ.Υ ΜΑΧΙ 3Φ 8Ρ ΣΥΣΚ 1    
36 ΒΟΒΙΝΑ ΜΑΧΙ Α!ΛΕΥΚΗ 2ΚΛ ΜΕΤΡΟ 1    
37 Χ.Υ ΜΑΧΙ 2Φ 16Ρ ΣΥΣΚ 1    
38 ΚΛΙΝΕΞ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΜΟΡΦΗ 1250ΜΛ ΤΜΧ 1    
39 CHLORO EB GEK ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ GEL 4KG ΤΜΧ 1    
40 ΡΟΛΛΑΚΙ ΓΙΓΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 1    
41 ΣΦΟΥΓΓ+ΦΙΜΠΡΑ ΣΥΡΜΑΤ.Νο1 ΤΜΧ 3    
42 ΓΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΜΧ 2    
43 ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 40ΓΡ ΤΜΧ 6    
44 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450ΜΛ ΤΜΧ 4    
45 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΗΜΙΕΠ.ΝΗΜΑ ΤΜΧ 2    
46 ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΜΧ 1    
47 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΜΧ 3    
48 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΚΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΘΟΡΥΒΗ ΤΜΧ 1    
49 ΣΥΡΜΑΤΟΠΕΤΣΕΤΑ SCOTCH BRITE ΤΜΧ 7    
50 ΚΟΝΤΑΡΙ VILEDA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΜΧ 2    
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  
           
           
           

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

 

 

 

ΒΟΝΙΤΣΑ,………/………../2022

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)

Leave a Reply

Skip to content