ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για το ΚΔΑΠ Παλαιρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Βόνιτσα, 8/12/2022

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ          Αριθ. Πρωτ.: 270

Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: ΒόνιτσαΑιτ/νίας

T.K. 300 02                                                     

Τηλ.: 2643023106

e-mail: koinofelisvonitsas@gmail.com

 

ΠΡΟΣ:

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για το ΚΔΑΠ Παλαιρου»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔHMOYΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 

Προκειµένου να προβεί σε «Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για το ΚΔΑΠ Παλαιρου»µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιεςΣυµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6634.02του προϋπ. οικ. έτους 2022

 

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, να αποσταλλεί στο email της Κ.Ε.Δ.Α.Β. koinofelisvonitsas@gmail.comήσε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και Τετάρτη 14/12/2022  και ώρα 12:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο)

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε τίτλο «Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για το ΚΔΑΠ Παλαιρου»  η οποία έχει ως εξής:

Ο Προμηθευτής οφείλει να καλύψει την προμήθεια της επιχείρησης

«Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για το ΚΔΑΠ Παλαιρου»

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ά. 49 που προσθέτει ά. 117Α στο Ν.4412/16)  «δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας», ήτοι συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία μέχρι και 2.500 € (χωρίς ΦΠΑ).

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2022. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ :Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία του ΚΔΑΠ Παλαιρου

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

  1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

  1. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α, οικονομικού έτους 2022.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, τηλ. 2643023106

 

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α.

 

ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

 

 

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
1 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 4,5Κ ΤΜΧ 7    
2 COLGATE ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ZIG ZAG ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΜΧ 2    
3 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ EXTRA STRONG ΜΑΥΡΑ SMALL ΣΥΣΚ 2    
4 ΜΑΣΚΑ MEDI ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΑΚΙ ΣΥΣΚ 1    
5 SWAZ ΥΓΡΟ ΓΕΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1Λ ΤΜΧ 1    
6 VIAKAL SPRAY 750ML ΤΜΧ 1    
7 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ BAMBOO 21,5CM 200T ΣΥΣΚ 1    
8 ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΜΧ 2    
9 ΣΦΟΥΓΓΑ+ΦΙΜΠΡΑ ΣΥΡΜΑ Νο1 ΤΜΧ 2    
10 ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 40ΓΡ ΤΜΧ 1    
11 ΚΑΦΕ ΤΡΑΠ/ΛΟ FEDRA ΚΑΦΕ ΡΙΓΑ 100*100 ΣΥΣΚ 2    
12 ΡΟΛΛΑΚΙ WC ΛΕΥΚΟ 46*56 100ΤΜΧ ΣΥΣΚ 5    
13 ΡΟΛΛΑΚΙ ΟΙΚΙΑΚΟ ΜΑΥΡΟ 52*78 ΤΜΧ 20    
14 ΕΝΤΩΜΟΑΠΟΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΤΜΧ 3    
15 KLINEX ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΜΧ 2    
16 KLINEX ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ ΤΜΧ 1    
17 PURELL SURFACE 750 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΜΧ 1    
18 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ HOTEL LINE 115 ΣΥΣΚ 2    
19 MARINO ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΜΧ 3    
20 Χ.ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜARS TOWEL 800GR ΤΜΧ 2    
21 KOX DAKAR ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΜΧ 1    
22 ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1    
23 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΑΥΡΑ SMALL ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΣΥΣΚ 1    
24 CHLORO EN BRONZE ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΜΧ 2    
25 Χ.ΚΟΥΖΙΝΑΣ VELOUR 700ΓΡ ΤΜΧ 1    
26 ΠΟΤΗΡΙ 14ΟΖ RIPPLE KRAFT 25T ΤΜΧ 1    
27 ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΟ 250ΜΛ 50Τ ΣΥΣΚ 1    
28 ΣΚΕΥΟΣ ΚΡΑΦΤ 260 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΣΚ 1    
29 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΜΠΩΛ ΚΡΑΦΤ ΤΜΧ 155    
30 Χ.ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΧΙ 3Φ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚ 1    
31 ΠΟΤΗΡΙ 14 ΟΖ RIPPLE KRAFT 25T ΤΜΧ 1    
32 ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟ 250ΜΛ 50ΤΜΧ ΣΥΣΚ 1    
33 PURACTIVE ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ MEDIUM ΤΜΧ 2    
34 ROLLAKI GIGAS 95X115 ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10Τ ΤΜΧ 2    
35 ΧΑΡΤ/ΤΑ ΜΑΧΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 33Χ33 ΣΥΣΚ 1    
36 ΣΑΚΟΥΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 20Χ30 CM ΚΙΛΟ 1    
37 ΡΟΛΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 14Μ ΤΜΧ 1    
38 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΧΙ 600 ΓΡ ΤΜΧ 1    
39 ΣΑΚΟΥΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 20Χ25 ΚΙΛΟ 0,6    
40 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΓΛΥΚΟΥ -ΠΑΓΩΤΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΤΥΛΙΧΤΟ ΣΥΣΚ 1    
41 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 20ΜΧ30 ΤΜΧ 1    
42 ΣΚΕΟΣ ΦΑΓΗΤΟ ΡΕΤ ΤΜΧ 10    
43 Β-1 ARGENDA PERLA ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΤΜΧ 1    
44 DROP ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΜΧ 1    
45 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΛΩΡΙΔΕΣ ΤΜΧ 1    
46 ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΠΩΛ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΥΣΚ 1    
47 ΚΟΥΒΑΣ OVAL ΚΟΜΠΛΕ 15ΛΤ ΤΜΧ 1    
48 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΙΑ ΤΜΧ 1    
49 ΞΥΛΙΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΜΧ 1    
50 ΚΥΚΛΟΨ.ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΜΧ 1    
51 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ 24 ΤΜΧ ΤΜΧ 1    
52 ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΤΑΛΙ ΤΕSSERA 16 TMX 6    
                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                Φ.Π.Α. 24%  
                                                               ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

 

 

 

ΒΟΝΙΤΣΑ,………/………../2022

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)

 

 

 

Leave a Reply

Skip to content