ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για τις Δομες ΒΣΣ της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Β.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Βόνιτσα,  27/09/2022

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ        Αριθ. Πρωτ.: 216                          

Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: ΒόνιτσαΑιτ/νίας

T.K. 300 02                                                     

Τηλ.: 2643023106

e-mail: koinofelisvonitsas@gmail.com

 

ΠΡΟΣ:

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για τις Δομες ΒΣΣ της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Β.»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔHMOYΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 

Προκειµένου να προβεί σε «Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για τις Δομες ΒΣΣ της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Β.» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιεςΣυµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6634.01του προϋπ. οικ. έτους 2022

 

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, να αποσταλεί στο email της Κ.Ε.Δ.Α.Β. koinofelisvonitsas@gmail.com   ή σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Κυριακή 2/10/2022 και ώρα 22:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο)

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε τίτλο «Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για τις Δομες ΒΣΣ της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Β.»  η οποία έχει ως εξής:

Ο Προμηθευτής οφείλει να καλύψει την προμήθεια της επιχείρησης

«Προμήθεια απορρυπαντικών και χαρτικών για τις Δομες ΒΣΣ της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Β.»

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ά. 49 που προσθέτει ά. 117Α στο Ν.4412/16)  «δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας», ήτοι συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία μέχρι και 2.500 € (χωρίς ΦΠΑ).

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2022. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ :Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Δ.Κ.Ε.Δ.Α.Β.

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

  1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

  1. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α, οικονομικού έτους 2022.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, τηλ. 2643023106

 

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α.

 

ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

 

 

 

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
1 ΧΑΡΤΙ HITEL LINE 40 TMX ΣΥΣΚ 1    
2 ΧΛΩΡΙΟ ULTRA 2LT TMX 2    
3 ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX 1250 ΤΜΧ 3    
4 XAPTI JUMBO 2X5KG ΣΥΣΚ 1    
5 KLINEX SPRAY TMX 2    
6 AZAX CHLORON 750ML ΤΜΧ 2    
7 AZAX ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΝΤΛΙΑ ΤΜΧ 4    
8 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΤ ΤΜΧ 1    
9 ΠΟΤΗΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ 50ΤΜΧ ΣΥΣΚ 40    
10 ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 80Χ110 ΚΙΛΑ 10    
11 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 1,30 110ΦΥΛΛΑ ΣΥΣΚ 1    
12 ΜΠΩΛ ΛΕΥΚΟ 50ΤΜΧ ΣΥΣΚ 1    
13 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 40Μ ΤΜΧ 1    
14 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ VENTETE TMX 1    
14 ΠΙΑΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΜΧ 5    
15 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΕΛΙΑ ΣΥΣΚ 4    
16 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΚΙΛΑ 2    
17 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΜΧ 20    
18 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 3Χ64 ΣΥΣΚ 3    
19 ΑΝΤΙΟΛΗΣΘΗΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΤΜΧ 4    
20 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΣΚ 4    
21 ΥΓΡΟ WC ΠΑΠΙ ΤΜΧ 1    
22 ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΜΧ 2    
23 ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΦ.40Χ60 ΤΜΧ 3    
24 ΧΑΡΤΙ REGGINA ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΧ 2    
25 ΧΑΡΤΙ ΙΚΑΣ 215 ΤΜΧ 2    
26 ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛ/ΑΣ ΤΜΧ 2    
27 ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 45Χ55 ΤΜΧ 6    
26 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΥΣΚ 11    
27 ΜΑΣΚΑ FFP2 5TMX ΣΥΣΚ 24    
28 FAIRY 900ML TMX 2    
29 VIAKAL SPRAY TMX 1    
30 DUCK ΠΑΠΙ ΤΜΧ 1    
31 ΚΑΔΟΣ PUSH TMX 1    
32 KAΔΟΣ 60LT ΤΜΧ 1    
33 SEPTOFORTE AIR SPRAY TMX 1    
34 ΧΛΩΡΙΟ CLASSIC 4LT TMX 4    
35 CHLOROACTIVE TMX 6    
36 LOTION 93o ΤΜΧ 6    
37 SWIFFER 15TMX ΣΥΣΚ 2    
38 ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM ΤΜΧ 1    
39 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ VENTETE TMX 4    
40 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ ΤΜΧ 1    
41 ΣΑΚΟΣ ΑΠΡ/ΤΩΝ 70Χ90 ΤΜΧ 26    
42 ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 52Χ75 ΤΜΧ 4    
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

 

 

 

ΒΟΝΙΤΣΑ,………/………../2022

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)

 

 

Leave a Reply

Skip to content