ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δομής ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δομής ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔHMOY ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Προκειµένου να προβεί σε προμήθεια για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού Δομής ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους ∆ιατάκτες».

4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6634.02 του προϋπ. οικ. έτους 2020

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του
Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που
αναγράφονται παρακάτω έως και την Παρασκευή 13/11/ 2020 και ώρα 14:00 στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στο Τμήμα
Γραμματείας (Πρωτόκολλο) για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού Δομής ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ»
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού Δομής ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ» η οποία έχει ως εξής:
Ο Προμηθευτής οφείλει να καλύψει την προμήθεια της επιχείρησης «Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού Δομής ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ»
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των
εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με
βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει
από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους
2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Α.Β,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Δομης ΚΔΑΠ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την
υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα)
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ )
στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο.
Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης
αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα
εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα
να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν
λόγω πρόσκληση.
2. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη
χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε
ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του
άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α, οικονομικού έτους 2020.
Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, τηλ. 2643023106

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α.Β.

ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο

κάτω πίνακα:

Α/
Α

Περιγραφή
προμήθειας/Είδος

Μονάδα
Μέτρηση
ς

Ποσότητες Τιμή
Μονάδας
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

Συνολική
Τιμή (χωρίς
Φ.Π.Α.)
1 ΜΑΣΚΕΣ ΤΜΧ 250
2 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ

ΤΜΧ 1
3 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΜΧ 1
4 ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΤΜΧ 2
5 ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ TMX 1
6 ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ
ΜΙΚΡΑ

TMX 3
7 ΚΟΛΛΑ LOGO TMX 1
8 ΧΕΙΡΟΠΕΤΕΣΕΤΑ ΖΙΚ

ΖΑΚ

TMX 260
9 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12ΤΜ ΣΥΣΚ 3
10 ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΣΕ 1 TMX 11
11 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40ΤΜ TMX 1
12 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG TMX 8
13 ΧΛΩΡΙΝΗ 4LT TMX 5
14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ

TMX 3

15 ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ

TMX 36

16 ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ

TMX 2
17 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΜΧ 4
18 ΓΑΝΤΙΑ LATEX 100TM ΣΥΣΚ 4
19 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ
ΛΟΣΙΟΝ

ΤΜΧ 4
20 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕΤ 4ΤΜ ΣΥΣΚ 3
21 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ

ΤΜΧ 2

22 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΜΧ 2
23 ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ ΤΜΧ 1
24 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
20ΤΜ

ΣΥΣΚ 3
25 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4LT ΤΜΧ 1
26 ΜΗΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΜΧ 1
27 ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ ΤΜΧ 4
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
 Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
 Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας
της διαδικασίας της Ανάθεσης

ΒΟΝΙΤΣΑ,………/………../2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)

Κατεβάστε την Πρόσκληση

About the author

Leave a Reply

Skip to content