ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για το αυτοκίνητο του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Δομής Ανακτορίου»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για το αυτοκίνητο
του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Δομής Ανακτορίου » και έχοντας υπόψη:
1. Τις πιστώσεις των καυσίμων κίνησης για το πρόγραμμα ΒΣΣ του προϋπολογισμού οικ. έτους
2020, εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00 € (με Φ.Π.Α.), οι οποίες
περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο Κ.Α.6641.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6641.01 του προϋπ. οικ. έτους 2020

5. Το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) κώδικα Δήμων και κοινοτήτων περί
υποχρεωτικών δαπανών στις οποίες ανήκουν και τα καύσιμα.
Σας προσκαλεί

. Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, να
αποσταλλει στο email της Κ.Ε.Δ.Α.Β. koinofelisvonitsas@gmail.com ή σε φυσικό αρχείο σε
σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Τετάρτη 30/12/ 2020
και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στο Τμήμα
Γραμματείας (Πρωτόκολλο) για «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για το
αυτοκίνητο του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Δομής Ανακτορίου »
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν
εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε τίτλο «Καύσιμα κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη 95ο) για το
αυτοκίνητο του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Δομής Ανακτορίου», η οποία έχει ως εξής:
Ο Προμηθευτής οφείλει να καλύψει την παραπάνω προμήθεια.
Η παρούσα ισχύει από την απόφαση ανάθεσης έως εξαντλήσεως του προϋπολογισθέν ποσού. Κριτήριο
κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης
τιμής λιανικής πώλησης των ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΗ) την ημέρα παράδοσης,
όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
Δεδομένης της εξάνλτησης του προηγούμενου προϋπολιγισθέν ποσού και της ανάθεσης που προηγήθηκε,
συντάσσεται η παρούσα πρόσκληση με την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή προκειμένου να μην
δημιουργηθεί έντονο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι που
εξυπηρετεί κατ’ οίκον ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες.
Η περιγραφή του προς προμήθεια είδους είναι :

ΤΙΤΛΟΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για
το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Δομής Ανακτορίου

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη

Το ανωτέρω θα πληροί τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υπο
προμήθεια καύσιμο κίνησης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το ανώτατο Χημικό
Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους και αναλυτικότερα σύμφωνα με τις αριθ. 354/2000 και
291/2003 ΚΥΑ . Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super, νερό ή πετρέλαιο.
Διατηρείται το δικαίωμα να αποστέλλονται δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται η ποιότητά τους.
Η Κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να απορροφά τις ανγκαίες ποσότητες καυσίμων σύμφωνα με τις
ανάγκες της χωρίς όμως να υπερβεί το ποσό που έχει προϋπολογισθεί.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του καυσίμου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 1.500,00
ευρώ με ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΒΣΣ, βαρύνοντας τον αντίστοιχο ΚΑ
του προϋπολογισμού έτους 2020 ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για το
πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Δομής Ανακτορίου»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη
Π.Υ. Δαπάνης ΠΟΣΟ 1.500,00 ευρώ
πίστωση που θα
συμπεριληφθεί στον
ΚΑ Δαπάνης Π/Υ
2020

6641.01 ποσού 8.000,00 ευρώ

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων
τρεχουσών αναγκών, και με κριτήριο το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες
μονάδες επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
(ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΗ) την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α1, Α2 και Α3 του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή
της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του

Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο
δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Α.Β., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει τμηματικά στην έδρα του αναδόχου και θα δίνεται
το αντίστοιχο παραστατικό στον οδηγό.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α.Β.., οικονομικού έτους 2020

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α.Β.

ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Κατεβάστε την Πρόσκληση

About the author

Leave a Reply

Skip to content